Thursday, June 03, 2010

收集「絕核」句子,放在藝術館大堂!

收集「絕核」句子,放在藝術館大堂!
Pak Sheung Chuen 寫於 2010年5月27日 10:48

各位Facebook的朋友:我在香港藝術館大堂有個展覽,其中一作品用八粒骰子的一面砌出「藝術品不在美術館」八個大字,每粒剩下五面還是空白,若你有好玩/警世/無聊/真情/反斗/絕核/諷刺/有趣等的句子,覺得放在藝術館大堂會有效果,請回覆我,會在印刷品上鳴謝,詳見圖示。規則:八字為限,可加標點。特此感謝!雙全


在Facebook上2010.5.27-31三天內收集回來的句子,你睇下香港人有咩想在美術館講先。

教你食屎都照學?
Chan Sai Lok

如廁後沖出亞洲!
黃衍仁

我接受唔到囉!
Milky Suen

人唔屌,狗都吠!
Dave Choi

我謹代表敝館致歉
白雙全最愛甘麗雲
平反六四 全民普選
功能組別 早日惜別
獅子山下 幾許風雨
Law Man

like「我謹代表敝館致歉」XD!!!!
Carmi Lam

本土藝術在此起飛
John Wong

唔知....我參加左,會唔會比人炒~XDDDD
Vickie Wong

白雙全到此一遊。
你的左就是我的右
東南西北中發白。
這件作品也能賣。
藝術不容殺人政權
AhKok Wong

藝術憑什麼可不容殺人政權呀?「專制政權不容藝術」,才對
Suntree Garrison

各有各做 順利過渡
Foon Kok

唔駛急最緊要快!
Dave Choi

No pay O K
yes pay no way
Foon Kok

埋黎睇 夠膽就抄(襲)
Doris To

大蛇疴尿見過未?
疴尿撞棍
食屎食著豆
no money no honey
黃衍仁

世界很大 男人很多
ozy Chan

空氣=自由=/=享受
Wan-Hung Chun

傾計無相無計傾!
Leo Lai

讀得書少 唔好呃我
Chris Cham

藝術沒館 館沒藝術
Joe Kiu Hong Chan

十蚊件T 平過買布 (寧按:太原街小販叫賣口號,同叫賣藝術品差不多)
Chan Ning

和愛的人 嘔氣吵架
對陌生人 講心裡話
Lynda Wong

十蚊件T 買布唔止 (寧按:但我的改良版是:我有舖押韻癮)
Chan Ning

我亞媽又幫到你了雙全,黃太名句:
一句一句 兩句一對
痴痴呆呆 坐埋一台
on on居居 lui埋一堆
Wong Wai Yin

企係呢度 坐番埋位
Aron Algernon Lau

前路未明 信你一成
雙目失明 送我一程
政改肉酸 港人心酸
普選無期 心照不宣
Suntree Garrison

我阿媽抱孫 香港地普選
豆腐花,誇啦啦!
豆腐渣,頂瓜瓜!
Damian Cheng

「信你一成 雙目失明」~~ hit 呀
Milky Suen

文革沉冤 六四未雪
貪污腐敗 撲之不絕
化工食物 行銷不缺
Suntree Garrison

講多無謂 行動實際
Foon Kok

冇AV 有LV 間中Deep V
Damian Cheng

唔準陏,舉高雙手
Chow Kam Hung Calvin

唔准絕核 但可啜核
Damian Cheng

FI_E_RTS
有人話:藝術不再新亞
Yentl Tong

東南西北 中央失敗
Bobby Chan

花都伴舞 伍佰對折
De-venir Huang

藝術家不造偽術品
Shampoo Wan

不想回憶 未敢忘記
Leung Chi Wo

男嘅哩邊 女嘅果邊
Chris Cham

創作者用身體感受
吳文君

和愛的人 嘔氣吵架
對陌生人 講心裡話
Lynda Wong